Thông số Hình ảnh

Các Nội dung

Phim hoặc Đặc biệt

Loạt phim

1

Ngang (với Logo Tiêu đề)

3840 x 2160 px (16:9)
Định dạng: JPG + PSD Theo Lớp
Mục đích: tileburnedin

Phim hoặc Đặc biệt

Loạt phim

2

Vuông (với Logo Tiêu đề)

3000 x 3000 px (1:1)
Định dạng: JPG + PSD Theo Lớp
Mục đích: tileburnedin

Phim hoặc Đặc biệt

Loạt phim

3

Dọc (với Logo Tiêu đề)

2560 x 3840 px (2:3)
Định dạng: JPG + PSD Theo Lớp
Mục đích: tileburnedin

Phim hoặc Đặc biệt

Loạt phim

4

Dọc Rộng (với Logo Tiêu đề)

2250 x 3000 px (3:4)
Định dạng: JPG
Mục đích: tileburnedin

Phim hoặc Đặc biệt

Loạt phim

Không Bắt buộc

5

Ngang Rộng (với Logo Tiêu đề)

4320 x 3240 px (4:3)
Định dạng: JPG
Mục đích: tileburnedin

Phim hoặc Đặc biệt

Không Bắt buộc

Loạt phim

6

Ngang Rộng (Không có chữ)

4320 x 3240 px (4:3)
Định dạng: JPG + PSD Theo Lớp
Mục đích: tile

Phim hoặc Đặc biệt

Loạt phim

7

Ngang (Không có chữ)

3840 x 2160 px (16:9)
Định dạng: JPG (tâm điểm ở bên phải)
Mục đích: tile

Phim hoặc Đặc biệt

Loạt phim

8

Cao (Không có chữ)

1680 x 3636 px (140:303)
Định dạng: JPG
Mục đích: tile

Phim hoặc Đặc biệt

Loạt phim

9

Vuông (Không có chữ)

3000 x 3000 px (1:1)
Định dạng: JPG
Mục đích: tile

Phim hoặc Đặc biệt

Loạt phim

10

Siêu Rộng (Không có chữ)

3840 x 1152 px (10:3)
Định dạng: JPG (tâm điểm ở bên phải)
Mục đích: tile

Phim hoặc Đặc biệt

Loạt phim

11

Logo Tiêu đề Nằm ở Trung tâm

4320 x 1300 px
Định dạng: NG (với nền trong suốt)
Mục đích: logo

Phim hoặc Đặc biệt

Loạt phim

12

Logo Tiêu đề Xếp thẳng bên Trái

4320 x 1300 px
Định dạng: NG (với nền trong suốt)
Mục đích: leftlogo

Phim hoặc Đặc biệt

Loạt phim

13

Logo nằm ở Trung tâm của Apple (Đa sắc)

4320 x 1300 px
Định dạng: NG (với nền trong suốt)
Mục đích: logo

Phim hoặc Đặc biệt

Loạt phim

14

Logo nằm ở Trung tâm của Apple (Đơn sắc)

4320 x 1300 px
Định dạng: NG (với nền trong suốt)
Mục đích: logo

Phim hoặc Đặc biệt

Loạt phim

Hình ảnh theo Tập

Các Nội dung

Phim hoặc Đặc biệt

Loạt phim

1

Ngang Theo Tập (Không có chữ)

*1 mỗi tập
3840 x 2160 px (16:9)
Định dạng: JPG
Mục đích: tile

Phim hoặc Đặc biệt

Không Bắt buộc

Loạt phim

2

Vuông theo Tập (Không có chữ)

*1 mỗi tập
3000 x 3000 px (1:1)
Định dạng: JPG
Mục đích: tile

Phim hoặc Đặc biệt

Không Bắt buộc

Loạt phim

3

Cao theo Tập (Không có chữ)

*1 mỗi tập
1680 x 3636 px (140:303)
Định dạng: JPG
Mục đích: tile

Phim hoặc Đặc biệt

Không Bắt buộc

Loạt phim

4

Ngang Theo Tập (Không có chữ)

*1 mỗi tập
4320 x 3240 px (4:3)
Định dạng: JPG
Mục đích: tile

Phim hoặc Đặc biệt

Không Bắt buộc

Loạt phim

Hình ảnh Tùy chọn

Mặc dù các nội dung này là tùy chọn, chúng được sử dụng bởi các trình tổng hợp nội dung như "Universal Search" của Apple TV và do đó được khuyến nghị để tiếp cận được nhiều khán giả hơn.

Các Nội dung

Phim hoặc Đặc biệt

Loạt phim

1

LSR (Cho Thị sai)

3840 x 2160 px (16:9)
Định dạng: LSR
Mục đích: universalsearch

Phim hoặc Đặc biệt

Loạt phim