Liên hệ với Chúng tôi

Nếu quý vị có các thắc mắc khác hoặc để nói chuyện với một người trong nhóm Quản lý Thiết kế, hãy liên hệ với chúng tôi:

Nhóm Quản lý Thiết kế
Bộ phận Max Thiết kế Tăng trưởng
designmanagement@wbd.com