Hướng dẫn

Khoảng Trắng

Phương thức Thực hành Tốt nhất về Thiết kế

Ban hành
Cập nhật

Cao (Không có chữ) trên Thiết bị Di động

Chất lượng Hình ảnh

Phương thức Thực hành Tốt nhất về Thiết kế

Ban hành
Cập nhật

Độ Rõ ràng

Phương thức Thực hành Tốt nhất về Thiết kế

Ban hành
Cập nhật

Dọc (Có chữ) trên thiết bị Di động

Bản Ngoại lai

Phương thức Thực hành Tốt nhất về Thiết kế

Ban hành
Cập nhật

Dọc (Có chữ) trên thiết bị Di động

Xung đột UI

Phương thức Thực hành Tốt nhất về Thiết kế

Ban hành
Cập nhật

Vuông (Không có chữ) trên Thiết bị Di động

Các Logo Nhãn hiệu Nhìn thấy được

Phương thức Thực hành Tốt nhất về Thiết kế

Ban hành
Cập nhật

Quá nhiều Chi tiết

Phương thức Thực hành Tốt nhất về Thiết kế

Ban hành
Cập nhật