Chuyển giao

Hướng dẫn Xuất Ảnh:

Để tối ưu hóa kích thước tệp hình ảnh và cho phép xử lý thích hợp trong ứng dụng, hãy xuất hình ảnh như sau:

  1. Đảm bảo định dạng đúng cho kiểu nội dung
  2. Không bao gồm siêu dữ liệu
  3. Đổi sang sRGB
  4. Không nhúng hồ sơ màu

Xin lưu ý rằng tất cả nội dung phải từ 10MB trở xuống!

Đặt tên Tệp:

  • Tên tệp không được vượt quá 150 ký tự (không bao gồm phần mở rộng như “.jpg” hoặc “.png”)
  • Không có ký tự đặc biệt (ví dụ như ! @ # $ % {} <> | ?)
  • Không có khoảng trống – dùng dấu gạch dưới hoặc gạng ngang chỗ được gợi ý
ID
Nhóm Quản lý thiết kế cung cấp SCRID. Vui lòng thêm mã thông báo “SCRID-” vào tên tệp.
Nguồn
Tên mạng lưới hoặc hãng phim được viết tắt
Mô tả Nội dung_Kích thước
Trường chi tiết mẫu tự do bao gồm kích cỡ của nội dung. Đối với một tập phim, hãy bao gồm thông tin về mùa và tập phim.
Năm
Năm của phần nội dung này được phát hành lần đầu tiên.
Công cụ Định danh Ngôn ngữ
Vui lòng sử dụng “LAN-en-US” đối với Tiếng Anh hoặc để lại chỗ trống nếu quý vị không chắc chắn. Và đối với hình ảnh không có chữ, vui lòng sử dụng ngôn ngữ “LAN-zxx”
Mục đích
Loại công cụ định danh nội dung (xem danh sách thông số để xác định vị trí). Vui lòng thêm mã thông báo “PUR-” vào tên tệp.

Ví dụ về Phương thức Chìa khóa của Phim:
SCRID-17024669,14128757_WB_Dunkirk_3840x2160_2017_LAN-en-US_PUR-tileburnedin.jpg

Series Key Art Example:
SCRID-15901387,15901563_HBO_TheIdolS1_4320X1300_2023_LAN-en-US_PUR-logo.jpg

Episode Example:
SCRID-16992465_HBO_TheIdolS1E1_1680X3636_2023_LAN-en-US_PUR-tile.jpg

Box Drive:

  • Chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị một thư mục trên Box drive của chúng tôi
  • Hãy thả tất cả các nội dung bắt buộc ở đây để nhóm Quản lý Thiết kế của chúng tôi có thể làm QC, theo dõi, và xử lý lỗi nếu cần