تحویل

دستورالعمل‌های صادر کردن:

برای بهینه‌سازی اندازه فایل تصویر و فراهم کردن امکان پردازش درون برنامه‌ای مناسب، تصاویر را به‌صورت زیر صادر کنید:

  1. از قالب صحیح نوع فایل مطمئن شوید
  2. فرا داده را در فایل نگنجانید
  3. به sRGB تبدیل کنید
  4. نمایه رنگ را تعبیه نکنید

لطفاً توجه داشته باشید که همه فایل‌ها باید 10 مگابایت یا کمتر باشند!

نام‌گذاری فایل:

  • نام فایل نباید بیش از 150 نویسه باشد (بدون در نظر گرفتن پسوند فایل نظیر «jpg.» یا «png.»)
  • از نویسه‌های خاص استفاده نکنید (مثل ! @ # $ % {} <> | ?)
  • از فضای خالی استفاده نکنید – لطفاً در جاهای مورد نظر خود از زیر خط یا خط تیره استفاده کنید
شناسه
شناسه‌های SCRID ارائه شده توسط تیم مدیریت طراحی. لطفاً رمز «-SCRID» را در نام فایل لحاظ کنید.
منبع
نام شبکه یا استودیو به اختصار
ContentDescription_Dimensions
فیلد جزئیات با فرم آزاد که شامل ابعاد فایل است. برای فایل هر قسمت، لطفاً اطلاعات مربوط به فصل و قسمت را وارد کنید.
سال
سالی که این قطعه محتوا در ابتدا منتشر شد.
شناسه زبان
لطفاً از «LAN-en-US» برای زبان انگلیسی استفاده کنید یا اگر مطمئن نیستید یک مکان‌نگهدار بگذارید. و برای تصاویر بدون متن لطفاً از زبان «LAN-zxx» استفاده کنید
هدف
شناسه نوع فایل (برای یافتن به لیست مشخصات مراجعه کنید). لطفاً رمز «-PUR» را در نام فایل لحاظ کنید.

نمونه هنر کلیدی فیلم:
SCRID-17024669,14128757_WB_Dunkirk_3840x2160_2017_LAN-en-US_PUR-tileburnedin.jpg

نمونه هنر کلیدی سریال:
SCRID-15901387,15901563_HBO_TheIdolS1_4320X1300_2023_LAN-en-US_PUR-logo.jpg

نمونه قسمت:
SCRID-16992465_HBO_TheIdolS1E1_1680X3636_2023_LAN-en-US_PUR-tile.jpg

Box Drive:

  • پوشه‌ای در Box Drive خود را با شما به اشتراک خواهیم گذاشت
  • لطفاً همه فایل‌های ضروری را در اینجا قرار دهید تا تیم داخلی ما بتواند در صورت نیاز کنترل کیفیت، رهگیری و رفع عیب را انجام دهد