Спецификации за сликата

Средства

Филм или специјално издание

Серија

1

Хоризонтална (со насловно лого)

3840 x 2160 пиксели (16:9)
Формат: JPG + слоевит PSD
Цел: tileburnedin

Филм или специјално издание

Серија

2

Квадратна (со насловно лого)

3000 x 3000 пиксели (1:1)
Формат: JPG + слоевит PSD
Цел: tileburnedin

Филм или специјално издание

Серија

3

Вертикална (со насловно лого)

2560 x 3840 пиксели (2:3)
Формат: JPG + слоевит PSD
Цел: tileburnedin

Филм или специјално издание

Серија

4

Голема вертикална (со насловно лого)

2250 x 3000 пиксели (3:4)
Формат: JPG
Цел: tileburnedin

Филм или специјално издание

Серија

Не е потребно

5

Голема хоризонтална (со насловно лого)

4320 x 3240 пиксели (4:3)
Формат: JPG
Цел: tileburnedin

Филм или специјално издание

Не е потребно

Серија

6

Голема хоризонтална (без текст)

4320 x 3240 пиксели (4:3)
Формат: JPG + слоевит PSD
Цел: tile

Филм или специјално издание

Серија

7

Хоризонтална (без текст)

3840 x 2160 пиксели (16:9)
Формат: JPG (фокална точка на десно)
Цел: tile

Филм или специјално издание

Серија

8

Висока (без текст)

1680 x 3636 пиксели (140:303)
Формат: JPG
Цел: tile

Филм или специјално издание

Серија

9

Квадратна (без текст)

3000 x 3000 пиксели (1:1)
Формат: JPG
Цел: tile

Филм или специјално издание

Серија

10

Ултра широка (без текст)

3840 x 1152 пиксели (10:3)
Формат: JPG (фокална точка на десно)
Цел: tile

Филм или специјално издание

Серија

11

Централно насловно лого

4320 x 1300 пиксели
Формат: PNG (со транспарентност)
Цел: logo

Филм или специјално издание

Серија

12

Лево порамнето насловно лого

4320 x 1300 пиксели
Формат: PNG (со транспарентност)
Цел: leftlogo

Филм или специјално издание

Серија

13

Лого со Apple во центарот (полихроматско)

4320 x 1300 пиксели
Формат: PNG (со транспарентност)
Цел: logo

Филм или специјално издание

Серија

14

Лого со Apple во центарот (монохроматско)

4320 x 1300 пиксели
Формат: PNG (со транспарентност)
Цел: logo

Филм или специјално издание

Серија

Епизодни слики

Средства

Филм или специјално издание

Серија

1

Хоризонтална епизодна (без текст)

*1 по епизода
3840 x 2160 пиксели (16:9)
Формат: JPG
Цел: tile

Филм или специјално издание

Не е потребно

Серија

2

Квадратна епизодна (без текст)

*1 по епизода
3000 x 3000 пиксели (1:1)
Формат: JPG
Цел: tile

Филм или специјално издание

Не е потребно

Серија

3

Висока епизодна (без текст)

*1 по епизода
1680 x 3636 пиксели (140:303)
Формат: JPG
Цел: tile

Филм или специјално издание

Не е потребно

Серија

4

Голема хоризонтална епизодна (без текст)

*1 по епизода
4320 x 3240 пиксели (4:3)
Формат: JPG
Цел: tile

Филм или специјално издание

Не е потребно

Серија

Изборни слики

Иако овие средства се изборни, тие се користат од агрегатори како што е „Universal Search“ на Apple TV и затоа се препорачуваат за да се допре до најшироката можна публика.

Средства

Филм или специјално издание

Серија

1

LSR (за паралакса)

3840 x 2160 пиксели (16:9)
Формат: LSR
Цел: universalsearch

Филм или специјално издание

Серија