مشخصات تصویر

فایل‌ها

فیلم یا ویژه برنامه

سریال

1

افقی (با آرم عنوان)

2160 × 3840 پیکسل (16:9)
قالب: JPG بعلاوه PSD لایه‌دار
هدف: tileburnedin

فیلم یا ویژه برنامه

سریال

2

مربعی (با آرم عنوان)

3000 × 3000 پیکسل (1:1)
قالب: JPG بعلاوه PSD لایه‌دار
هدف: tileburnedin

فیلم یا ویژه برنامه

سریال

3

عمودی (با آرم عنوان)

3840 × 2560 پیکسل (2:3)
قالب: JPG بعلاوه PSD لایه‌دار
هدف: tileburnedin

فیلم یا ویژه برنامه

سریال

4

عمودی بزرگ (با آرم عنوان)

3000 × 2250 پیکسل (3:4)
قالب: JPG
هدف: tileburnedin

فیلم یا ویژه برنامه

سریال

ضروری نیست

5

افقی بزرگ (با آرم عنوان)

3240 × 4320 پیکسل (4:3)
قالب: JPG
هدف: tileburnedin

فیلم یا ویژه برنامه

ضروری نیست

سریال

6

چند قسمتی افقی (بدون متن)

3240 × 4320 پیکسل (4:3)
قالب: JPG بعلاوه PSD لایه‌دار
هدف: tile

فیلم یا ویژه برنامه

سریال

7

افقی (بدون متن)

2160 × 3840 پیکسل (16:9)
قالب: JPG (نقطه کانونی در سمت راست)
هدف: tile

فیلم یا ویژه برنامه

سریال

8

بلند (بدون متن)

3636 × 1680 پیکسل (140:303)
قالب: JPG
هدف: tile

فیلم یا ویژه برنامه

سریال

9

مربعی (بدون متن)

3000 × 3000 پیکسل (1:1)
قالب: JPG
هدف: tile

فیلم یا ویژه برنامه

سریال

10

فوق‌عریض (بدون متن)

1152 × 3840 پیکسل (10:3)
قالب: JPG (نقطه کانونی در سمت راست)
هدف: tile

فیلم یا ویژه برنامه

سریال

11

آرم عنوان در مرکز

1300 × 4320 پیکسل
قالب: PNG (با شفافیت)
هدف: logo

فیلم یا ویژه برنامه

سریال

12

آرم عنوان چپ‌چین

1300 × 4320 پیکسل
قالب: PNG (با شفافیت)
هدف: leftlogo

فیلم یا ویژه برنامه

سریال

13

آرم وسط چین Apple (چند رنگ)

1300 × 4320 پیکسل
قالب: PNG (با شفافیت)
هدف: logo

فیلم یا ویژه برنامه

سریال

14

آرم وسط چین Apple (تک رنگ)

1300 × 4320 پیکسل
قالب: PNG (با شفافیت)
هدف: logo

فیلم یا ویژه برنامه

سریال

تصاویر چندبخشی

فایل‌ها

فیلم یا ویژه برنامه

سریال

1

چندبخشی افقی (بدون متن)

*۱ در هر قسمت
2160 × 3840 پیکسل (16:9)
قالب: JPG
هدف: tile

فیلم یا ویژه برنامه

ضروری نیست

سریال

2

چندبخشی مربعی (بدون متن)

*۱ در هر قسمت
3000 × 3000 پیکسل (1:1)
قالب: JPG
هدف: tile

فیلم یا ویژه برنامه

ضروری نیست

سریال

3

چندبخشی بلند (بدون متن)

*۱ در هر قسمت
3636 × 1680 پیکسل (140:303)
قالب: JPG
هدف: tile

فیلم یا ویژه برنامه

ضروری نیست

سریال

4

چندبخشی افقی بزرگ (بدون متن)

*۱ در هر قسمت
3240 × 4320 پیکسل (4:3)
قالب: JPG
هدف: tile

فیلم یا ویژه برنامه

ضروری نیست

سریال

تصاویر اختیاری

درحالیکه این فایل‌ها اختیاری هستند، توسط تجمیع‌کننده‌هایی مانند «جستجوی جهانی» Apple TV استفاده می‌شوند و بنابراین برای دستیابی به گسترده‌ترین جامعه مخاطبان ممکن، توصیه می‌شوند.

فایل‌ها

فیلم یا ویژه برنامه

سریال

1

LSR (برای Parallax)

2160 × 3840 پیکسل (16:9)
قالب: LSR
هدف: universalsearch

فیلم یا ویژه برنامه

سریال