Упатства

Негативен простор

Најдобра практика за дизајнирање

Проблем
Ажурирај

Квалитет на слика

Најдобра практика за дизајнирање

Проблем
Ажурирај

 

Читливост

Најдобра практика за дизајнирање

Проблем
Ажурирај

Ирелевантна копија

Најдобра практика за дизајнирање

Проблем
Ажурирај

Конфликти на UI

Најдобра практика за дизајнирање

Проблем
Ажурирај

Видливи логоа на брендови

Најдобра практика за дизајнирање

Проблем
Ажурирај

Премногу натрупано

Најдобра практика за дизајнирање

Проблем
Ажурирај