Упатства

Негативен простор

Најдобра практика за дизајнирање

Проблем
Ажурирај

Висока (без текст) на мобилен телефон

Квалитет на слика

Најдобра практика за дизајнирање

Проблем
Ажурирај

Читливост

Најдобра практика за дизајнирање

Проблем
Ажурирај

Ирелевантна копија

Најдобра практика за дизајнирање

Проблем
Ажурирај

Вертикална (со текст) на мобилен телефон

Конфликти на UI

Најдобра практика за дизајнирање

Проблем
Ажурирај

Квадратна (без текст) на мобилен телефон

Видливи логоа на брендови

Најдобра практика за дизајнирање

Проблем
Ажурирај

Премногу натрупано

Најдобра практика за дизајнирање

Проблем
Ажурирај