دستورالعمل‌ها

فضای منفی

بهترین شیوه طراحی

مشکل
به‌روزرسانی

کیفیت تصویر

بهترین شیوه طراحی

مشکل
به‌روزرسانی

 

خوانایی

بهترین شیوه طراحی

مشکل
به‌روزرسانی

کپی نامرتبط

بهترین شیوه طراحی

مشکل
به‌روزرسانی

ناسازگاری‌های رابط کاربری

بهترین شیوه طراحی

مشکل
به‌روزرسانی

آرم‌های برند قابل مشاهده

بهترین شیوه طراحی

مشکل
به‌روزرسانی

بیش از حد شلوغ

بهترین شیوه طراحی

مشکل
به‌روزرسانی