دستورالعمل‌ها

فضای منفی

بهترین شیوه طراحی

مشکل
به‌روزرسانی

بلند (بدون متن) در تلفن همراه

کیفیت تصویر

بهترین شیوه طراحی

مشکل
به‌روزرسانی

عریض (بدون متن) در تلویزیون متصل

 

 بازگشت به بالا

خوانایی

بهترین شیوه طراحی

مشکل
به‌روزرسانی

عمودی (دارای متن) در تلویزیون متصل

کپی نامرتبط

بهترین شیوه طراحی

مشکل
به‌روزرسانی

عمودی (دارای متن) در تلفن همراه

ناسازگاری‌های رابط کاربری

بهترین شیوه طراحی

مشکل
به‌روزرسانی

مربعی (بدون متن) در تلفن همراه

آرم‌های برند قابل مشاهده

بهترین شیوه طراحی

مشکل
به‌روزرسانی

عریض (بدون متن) در تلویزیون متصل

بیش از حد شلوغ

بهترین شیوه طراحی

مشکل
به‌روزرسانی

افقی (بدون متن) در تلویزیون متصل