Κατευθυντήριες γραμμές

Αρνητικός χώρος

Βέλτιστη πρακτική σχεδίασης

Θέμα
Ενημέρωση

Ψηλό (Χωρίς κείμενο) για φορητές συσκευές

Ποιότητα εικόνας

Βέλτιστη πρακτική σχεδίασης

Θέμα
Ενημέρωση

Αναγνωσιμότητα

Βέλτιστη πρακτική σχεδίασης

Θέμα
Ενημέρωση

Περιττό κείμενο

Βέλτιστη πρακτική σχεδίασης

Θέμα
Ενημέρωση

Διενέξεις UI

Βέλτιστη πρακτική σχεδίασης

Θέμα
Ενημέρωση

Ψηλό (Χωρίς κείμενο) για φορητές συσκευές

Ορατά λογότυπα επωνυμίας

Βέλτιστη πρακτική σχεδίασης

Θέμα
Ενημέρωση

Παρουσία υπερβολικά πολλών στοιχείων

Βέλτιστη πρακτική σχεδίασης

Θέμα
Ενημέρωση