افقی چندبخشی (بدون متن)

اندازه:

2160 × 3840 پیکسل

نقش تصویر:

tile

تحویل:

JPG به ازای هر قسمت از طریق Box

در محل اصلی خود

صفحه سریال:

تلویزیون متصل / رایانه رومیزی / تبلت / تلفن همراه

صفحه جستجو:

تلویزیون متصل / رایانه رومیزی / تبلت / تلفن همراه